Ga naar de inhoud

Algemene voorwaarden

Op al mijn diensten zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

Definities

 • Anne-Wil Lensen: Advies en ondersteuning bij betrekken van inwoners in zorg en sociaal domein, gevestigd te Mariënberg onder KvK nr. 73494313
 • Klant: degene met wie Anne-Wil Lensen een overeenkomst is aangegaan.
 • Partijen:  klant en Anne-Wil Lensen.

Artikel 1: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, prijsopgaven en werkzaamheden van Anne-Wil Lensen, alsmede op alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, daaronder begrepen alle daaruit voortvloeiende of daarop voortbouwende werkzaamheden en verbintenissen.
 2. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt door opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Indien en voor zover enig beding, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden en/of van de overeenkomst, ongeldig zou blijken te zijn, blijft de overeenkomst voor het overige zoveel mogelijk in stand en zal het betreffende beding worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.

Artikel 2: Aanbiedingen en offertes

 1. Offertes van Anne-Wil Lensen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Een aanbod of offerte is maximaal 1 maand geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld. 
 3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte. Als de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, danwel onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten, kan Anne-Wil Lensen niet aan de offerte gehouden worden.

Artikel 3: Prijzen

 1. Alle prijzen die Anne-Wil Lensen hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals reiskosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen. 
 2. Anne-Wil Lensen is gerechtigd het tarief jaarlijks aan te passen op basis van de CBS consumentenprijsindex (CPI). Voorafgaand aan de ingang van de tariefswijziging zal Anne-Wil Lensen, ten minste 1 maand van te voren de prijsaanpassingen meedelen aan de klant.

Artikel 4: Declaratie en betaling

 1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, worden de overeengekomen werkzaamheden door opdrachtnemer verricht tegen vergoeding van de overeengekomen (uur)tarieven en verschotten, of bij gebreke daarvan de door opdrachtnemer voor de betrokken werkzaamheden gebruikelijk gehanteerde (uur)tarieven en verschotten, vermeerderd met de daarvoor verschuldigde omzetbelasting.
 2. Betaling van de declaratie(s) dient te geschieden binnen eenentwintig dagen na de op de  declaratie vermelde datum, zonder enige aftrek, korting en/of verrekening. De bevoegdheid van Opdrachtgever ter zake opschorting of verrekening wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Ingeval van niet c.q. niet tijdige betaling is Opdrachtgever, zonder dat daartoe enige voorafgaande ingebrekestelling door opdrachtnemer is vereist, over het openstaande bedrag van de declaratie een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand of een gedeelte daarvan vanaf de vervaldatum tot aan de dag van de algehele voldoening van het openstaande bedrag.
 4. Alle kosten ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering zijn voor rekening van opdrachtgever.
 5. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd van Opdrachtgever betaling van een voorschot of zekerheid voor het nakomen van diens verplichtingen te verlangen. Indien en voor zover opdrachtgever niet terstond aan een daartoe strekkend verzoek van opdrachtnemer voldoet, is opdrachtnemer gerechtigd diens werkzaamheden met onmiddellijke ingang op te schorten.

Artikel 5: Opschortingsrecht

 1. De klant doet afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Artikel 6: Verrekening

 1. De klant doet afstand van zijn recht om een schuld aan Anne-Wil Lensen te verrekenen met een vordering op Anne-Wil Lensen

Artikel 7: Garantie

 1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Anne-Wil Lensen enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.

Artikel 8: Uitvoering van de overeenkomst 

 1. Anne-Wil Lensen voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. Anne-Wil Lensen heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden, mits de vervanger voldoende gekwalificeerd is voor de werkzaamheden en de vervanging vooraf gemeld wordt aan klant en de Derde.
 2. Klant verklaart zich er uitdrukkelijk mee akkoord dat Anne-Wil Lensen ook ten behoeve van andere opdrachtgevers werkzaamheden verricht.
 3. Anne-Wil Lensen en klant uitsluitend met elkaar wensen te contracteren op basis van een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW. Anne-Wil Lensen en klant uitdrukkelijk niet beogen om een arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin van artikel 7:610 e.v. BW en de te maken afspraken, alsmede de uitvoering daarvan niet kunnen worden gekwalificeerd als een arbeidsovereenkomst zoals in de hiervoor beschreven zin.
 4. Anne-Wil Lensen en klant uitdrukkelijk de toepasselijkheid van de fictieve dienstbetrekking van tussenkomst willen voorkomen. Anne-Wil Lensen en klant ervoor kiezen om in voorkomende gevallen de fictieve dienstbetrekking van thuiswerkers of gelijkgestelden zoals bedoeld in de artikelen 2b en 2c Uitvoeringsbesluit Loonbelasting 1965 en de artikelen 1 en 5 van het Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd (Besluit van 24 december 1986, Stb. 1986, 655), buiten toepassing te laten en daartoe een onderlinge overeenkomst op te stellen en te ondertekenen voordat uitbetaling plaatsvindt.
 5. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Anne-Wil Lensen tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Anne-Wil Lensen tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

Artikel 9: Verwerken (persoons-)gegevens

 1. Opdrachtnemer geldt als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ten aanzien van de persoonsgegevens die zij verwerkt en uitwisselt in het kader van de Overeenkomst.
 2. Opdrachtgever zal de persoonsgegevens zorgvuldig en in overeenstemming met de AVG en van toepassing zijnde bijzondere wetgeving, verwerken. Opdrachtnemer heeft op haar website een privacyverklaring geplaatst waarin onder andere is toegelicht welke persoonsgegevens worden verwerkt en met welk doel dit plaatsvindt: Privacyverklaring (anne-willensen.nl)
 3. Ingeval Opdrachtnemer niet kwalificeert als verwerkingsverantwoordelijke en aldan Opdrachtnemer heeft te gelden als (sub)verwerker, dan zullen partijen een zogenaamde (sub)verwerkersovereenkomst sluiten.

Artikel 10: Informatieverstrekking door de klant 

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik­baar aan Anne-Wil Lensen.
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Anne-Wil Lensen de betreffende bescheiden. 
 3. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Anne-Wil Lensen redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Artikel 11: Duur van de overeenkomst 

 1. De overeenkomst tussen Anne-Wil Lensen en de klant wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 12: Opzeggen overeenkomst voor onbepaalde tijd 

 1. De klant kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 4 maanden.

Artikel 13: Vrijwaring

 1. De klant vrijwaart Anne-Wil Lensen tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Anne-Wil Lensen geleverde producten en/of diensten. 

Artikel 14: Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Anne-Wil Lensen. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Anne-Wil Lensen ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt. 

Artikel 15: Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

 1. Als Anne-Wil Lensen een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Anne-Wil Lensen verschuldigd zijn. 

Artikel 16: Aansprakelijkheid Anne-Wil Lensen

 1. Anne-Wil Lensen is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien Anne-Wil Lensen aansprakelijk is voor enige schade, is zij slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. Anne-Wil Lensen is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden. Indien Anne-Wil Lensen aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Artikel 16: Vervaltermijn

 1. Elk recht van de klant op schadevergoeding van Anne-Wil Lensen vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 17: Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Anne-Wil Lensen toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. 
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Anne-Wil Lensen niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Anne-Wil Lensen in verzuim is. 

Artikel 18: Overmacht

 1. Een tekortkoming van Anne-Wil Lensen in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant kan niet aan Anne-Wil Lensen worden toegerekend wanneer er sprake is van overmacht. 
 2. Tot overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer­virussen en/ of cybercriminaliteit, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Anne-Wil Lensen 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Anne-Wil Lensen er weer aan kan voldoen. Anne-Wil Lensen is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Artikel 19: Wijziging van de overeenkomst 

 1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Artikel 20: Wijziging algemene voorwaarden

 1. Anne-Wil Lensen is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Anne-Wil Lensen doorgeven aan de klant.  

Artikel 21: Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Anne-Wil Lensen bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel 22: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Anne-Wil Lensen is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft

Vindplaats

Deze algemene voorwaarden zijn te vinden op www.anne-willensen.nl   Algemene voorwaarden (anne-willensen.nl)

Versie: januari 2023